Header Image for Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Covid-19 Newyddion


Llywodraeth Cymru - Bwletin Coronafeirws


3 Gorffennaf 2020

Penawdau Newyddion

Y rheol ‘aros yn lleol’ yn dod i ben yng Nghymru

Bydd yr angen i aros yn lleol yn Nghymru yn dod i ben ar 6 Gorffennaf. Cadarnhawyd hynny heddiw gan Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru.

Amserlen ar gyfer ailagor sector twristiaeth a lletygarwch Cymru yn raddol

Bydd sector lletygarwch Cymru yn paratoi i ailagor yn yr awyr agored o 13 Gorffennaf ymlaen, mae’r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi heddiw.

Busnesau twristiaeth a lletygarwch: canllawiau i ailagor yn raddol

Canllawiau i helpu busnesau twristiaeth a lletygarwch i ailagor yn ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws.

Darparu toiledau mwy diogel i’r cyhoedd: coronafeirws

Canllawiau i reoli toiledau a ddefnyddir gan y cyhoedd yn ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws.

Creu Catrefi Estynedig fel bod teuluoedd yn cael dod at ei gilydd eto

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y bydd pobl o ddau gartref ar wahân yn gallu dod at ei gilydd i ffurfio un cartref estynedig.

Practisau deintyddiaeth ac optometreg i weld mwy o gleifion yn ystod cam nesaf yr adferiad o’r pandemig

O dipyn i beth, bydd practisau deintyddiaeth ac optometreg ledled Cymru yn ailddechrau cynnig mwy o’u gwasanaethau fel rhan o adferiad fesul cam y gwasanaethau iechyd ar ôl argyfwng y coronafeirws.

£1.5 m bydd cyllid newydd gan Lywodraeth Cymru yn helpu dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig i Fyw Heb Ofn

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, Jane Hutt, y bydd gwasanaethau VAWDASV (trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol) yng Nghymru yn cael £1.5 m ychwanegol mewn refeniw i'w helpu i ymateb i alwadau cynyddol ar wasanaethau o ganlyniad i Covid-19

Cyhoeddi canllawiau coronafeirws newydd ar gyfer safleoedd prosesu cig a bwyd

Mae canllawiau newydd i safleoedd prosesu cig a chynhyrchu bwyd am atal a rheoli achosion o’r coronafeirws wedi’u cyflwyno i’r sector heddiw

Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau er mwyn diogelu busnesau y mae’r coronafeirws wedi effeithio arnynt rhag cael eu troi allan yn ystod yr haf

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn estyn ei mesurau er mwyn diogelu busnesau y mae’r coronafeirws wedi effeithio arnynt rhag cael eu troi allan yn ystod yr haf.

Cyllid i ddarparu llinell gymorth cyfrwng Cymraeg i rieni

Mae cyllid wedi’i ddyfarnu i elusen sy’n cynnig cyngor ar bob agwedd ar fagu plant a bywyd teuluol er mwyn ymestyn gwasanaeth y llinell gymorth i siaradwyr Cymraeg. Mae hyn yn digwydd fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i helpu rhieni i gadw’n ddiogel a chadw’n bositif yn ystod pandemig COVID-19.

Ymgyrch #CaruCymruCaruBlas yn annog siopwyr i ddangos eu cariad at ddiwydiant bwyd a diod Cymru

Mae siopwyr yn cael eu hannog i gefnogi gweithwyr allweddol yng Nghymru drwy gymryd rhan mewn ymgyrch ar-lein newydd o’r enw #CaruCymruCaruBlas.

Chwilio am #ArwyrCarbonIsel Cymru wrth i’r genedl edrych tuag at adferiad wedi pandemig Covid-19

Mae mwy na blwyddyn wedi mynd heibio bellach ers i Lywodraeth Cymru ddatgan argyfwng hinsawdd ac ymrwymo i greu sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030 a chydlynu’r gweithredu drwy ei Gynllun Carbon Isel er mwyn helpu meysydd eraill yn yr economi i gymryd camau pendant i symud oddi wrth danwyddau ffosil.

Datganiad ysgrifenedig: COVID-19 – Cynllun Brys ar gyfer Bysiau

Datganiad ysgrifenedig: Effaith Y Coronafeirws ar y diwydiant awyrofod

Datganiad ysgrifenedig: Adolygu Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020

Datganiad ysgrifenedig: Cyfraniad myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth yn ystod y pandemig


Cynadleddau i'r wasg dyddiol

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cynhadledd i'r wasg am coronafeirws yn ddyddiol am 12.30pm, gyda chyfieithydd BSL. Mae modd gweld y cynadleddau yn fyw ar sianel Twitter @LlywodraethCym, BBC One Wales ac S4C. 

Ap olrhain symptomau'r coronafeirws

Helpwch ni i ymladd coronafeirws trwy adrodd ar eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iawn.

Gallwch chi helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws drwy gwblhau arolwg iechyd dyddiol ar yr ap olrhain symptomau COVID-19. Mae’r ap hwn yn addas ar gyfer pawb, nid i’r unigolion sydd â symptomau yn unig.

Bydd yr app yn ein helpu i ddeall symptomau a lledaeniad COVID-19. Drwy ateb rhai cwestiynau cyflym, gallwch chi ein helpu i gynllunio ein hymateb i coronafeirws.

Ni fyddwn yn rhannu eich atebion y tu hwnt i’r GIG a sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r GIG i ymateb i’r coronafeirws.


Cyngor Sir Gaerfyrddin - Bwletin Coronafeirws

19 Mehefin 2020

Penawdau Newyddion

Busnesau Canol trefi Sir Gaerfyrddin yn paratoi i ailagor

Mae canol trefi Sir Gaerfyrddin wrthi'n paratoi i groesawu siopwyr yn ôl ar ôl misoedd o fod ar gau oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn helpu masnachwyr a busnesau i baratoi i ailagor pan fydd rheolau cyfyngiadau symud yn cael eu llacio yng Nghymru ddydd Llun, 22 Mehefin.


Arweiniad a chymorth ar gyfer ailagor parciau a mannau agored

Gan fod llawer o gynghorau tref a chymuned yn edrych ymlaen ac yn gweithio tuag at ailagor cyfleusterau, rydym yn rhannu ein pecyn cymorth cadw pellter cymdeithasol a allai fod yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n bwriadu ailagor parciau, mannau agored neu gyfleusterau cyhoeddus.

Rydym wedi llunio canllawiau ychwanegol isod ar bynciau penodol i'ch helpu i roi'r dull 5 cam hwn ar gyfer ailagor ar waith, ynghyd ag adran Cwestiynau Cyffredin i ateb unrhyw bryderon sydd gennych. Fe wnawn barhau i ddiweddaru'r wybodaeth hon, rhowch wybod i ni os oes rhywbeth yr hoffech i ni ei ychwanegu at ein gwefan.

Os hoffech gael rhagor o gymorth neu arweiniad ynghylch arwyddion anfonwch e-bost at MarchnataCyfryngau@sirgar.gov.uk

5 cam at ailagor yn ddiogel

Ailagor toiledau cyhoeddus sy’n eiddo i’r Cyngor Sir

Bydd toiledau cyhoeddus sy’n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin yn ailagor o ddydd Llun, 22 Mehefin.

Mae’r cyfleusterau mewn trefi a chymunedau ledled y sir wedi cael eu cau ers mis Mawrth o achos y pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Maent yn cynnwys:

Maes parcio Heol Ioan, Caerfyrddin

Maes parcio San Pedr, Caerfyrddin

Maes parcio Llandeilo

Maes parcio Sanclêr

Talacharn (Stryd Wogan)

Ger Neuadd y Dref, Llanelli

Gorsaf Fysiau Porth y Dwyrain, Llanelli

Maes parcio Carregaman, Rhydaman

Maes parcio traeth Llansteffan

Cliff Walk Pentywyn, (Springwell)

Glanyfferi (mynedfa i’r traeth)

Cenarth

Mae meysydd parcio Porth Tywyn a Llanymddyfri wedi agor eisoes

Bydd yr awdurdod yn gweithio’n agos gyda chynghorau tref a chymuned i gynnig cyngor a chefnogaeth ynghylch sut i ailagor eu cyfleusterau’n ddiogel.

Slotiau wythnosol bellach ar gael mewn canolfannau ailgylchu

Gall preswylwyr bellach wneud apwyntiad unwaith bob saith diwrnod i fynd i un o'r canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn y sir.

Mae'r newid hwn yn dilyn ailagor canolfannau Nant-y-caws, Trostre, Wernddu a Hendy-gwyn yn llwyddiannus.

Mae apwyntiadau ychwanegol hefyd ar gael ar draws y pedwar safle ac mae Wernddu bellach ar agor saith diwrnod yr wythnos.

Dim ond trwy apwyntiad y gellir ymweld â'r canolfannau ailgylchu o hyd, a hynny at ddibenion hanfodol yn unig i waredu unrhyw wastraff y cartref.