Header Image for Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Croeso i wefan swyddogol Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Rydym yn gobeithio y byddwch yn ei gael yn ffynhonnell werthfawr a diddorol o wybodaeth.

Mae Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem yn cynnwys dwy Ward sef Cwmifor a Salem ac yn cwmpasu cymunedau cyfagos Manordeilo, Rhosmaen, Penybanc, Capel Isaac a Taliaris.

Mae aelodaeth y Cyngor Cymuned yn cynnwys deuddeg cynghorydd etholedig, saith i gynrychioli Ward Cwmifor a phump i gynrychioli Ward Salem.

Mae'r Cyngor Cymuned yn bodoli i wasanaethu a chynrychioli'r gymuned ac mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar yr ail Nos Fercher bob mis (nid oes cyfarfod ym Mis Awst) am 7:30yh yn Ystafell Ddarllen Manordeilo. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychi'r cyfarfodydd. Newyddion Diweddaraf: 

08/07/2019 - Arolwg Gofalwyr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweler isod neges gan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru:

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Tîm Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned o fewn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi bod yn ymgysylltu â gofalwyr (yn enwedig gofalwyr hŷn) ac yn casglu adborth ganddynt, sydd wedi dangos pa mor bwysig yw deall eu hanghenion yn well. Mae gofalwyr wedi dweud wrthym ni eu bod yn gyndyn o chwilio am help iddyn nhw eu hunain oherwydd eu cyfrifoldebau fel gofalwyr a’u disgwyliadau pan mai ar y sawl maen nhw’n gofalu amdano y mae angen gofal. Rydyn ni wedi datblygu arolwg sy’n cael ei gynnal i gasglu gwybodaeth fwy manwl er mwyn helpu i ddatblygu ein dull o wella profiadau a chanlyniadau ar gyfer gofalwyr.

Mae’r Arolwg i Ofalwyr yn fyw nawr ac mae modd ei lenwi’n ddwyieithog gan ddefnyddio’r un ddolen. Mae croeso i chi rannu hwn â chydweithwyr ac unrhyw un sy’n briodol yn eich barn chi.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/WAST-CARERS/

_______________________________________________________________________
03/06/2019 - Hysbysiad Archwilio ar gyfer Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Hysbysiad archwilio i'r flwyddyn ariannol sy'n diweddu ar 31 Mawrth 2019:

Hysbysiad Archwilio            Hawliau Etholwyr

____________________________________________________________________________


13/03/2019 - Digwyddiad Marcio Diogelwch ar gyfer Cymunedau Ffermio a Gwledig

Marcio diogelwch yn mynd i’r afael â throsedd gwledig.

Mae’r heddlu’n mynd i’r afael â throsedd gwledig gyda diwrnod marcio diogelwch ar gyfer cymunedau ffermio a gwledig.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymuno â chynllun marcio diogelwch CESAR, ac maent yn cynnig marcio peiriannau’n amrywio o dractorau a beiciau cwad i Land Rovers a cherbydau peiriannau am bris gostyngedig.

Ar bob eitem gosodir sticer nad oes modd ei dynnu, transbonder y gellir ei olrhain, microsglodion cudd a 1,000 o ddotiau y gellir eu hadnabod o hydoddiant dŵr DNA y gellir ei weld o dan olau uwchfioled.

Meddai’r SCCH Martin Dickenson, o Dîm Trosedd Gwledig Sir Gaerfyrddin: “Mae ymchwil y Swyddfa Gartref yn awgrymu eich bod pedair gwaith yn llai tebygol o gael eich peiriannau wedi eu dwyn os gosodwyd technoleg marcio CESAR arnynt, a chwe gwaith yn fwy tebygol o’u cael yn ôl os byddant yn cael eu dwyn yn dilyn hynny.

“Mae rhai yswirwyr yn cynnig gostyngiadau sylweddol ar bremiwm yswiriant os oes CESAR wedi ei osod ar eich peiriant.

“Mae ffermwyr yn buddsoddi llawer o arian yn eu peiriannau, sy’n hanfodol i’w gwaith, ac rydyn ni’n rhoi cyfle iddynt ddiogelu eu hasedau â chynllun cymeradwy am bris gostyngol o £120.”

Cynhelir y digwyddiad ddydd Gwener 12 Ebrill 2019 o 10y.b. – 4y.h. ym marchnad Hendy-gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin. Os ydych chi eisiau i’ch offer gael ei farcio er diogelwch yn y digwyddiad hwn, rhoddir amser penodol i chi fynd yno i amharu cyn lleied â phosibl ar eich diwrnod.

Mae llefydd yn brin ac mae’n rhaid archebu ymlaen llaw drwy anfon e-bost at RuralCrimeTeam@dyfed-powys.pnn.police.uk.

____________________________________________________________________________

-12/07/2018 - Noson Lawen Haf

Fel o’r blaen, mae Noson Lawen Haf pentre’ Cwmifor/Manordeilo yn cael ei chynnal i groesawi’r tymor gwyliau, ymlacio ac o dywydd hyfryd! Mae’n côr dros dro yn ail ymgynill ar lwyddiant ysguboladeg y Nadolig diwethaf i berfformio amryw gân priodol. Hefyd fydd rhai pentrefwyr yn ceisio dangos eu doniau mewn aml fyrdd drwy gerdd, barddoniaeth a rhyddiaeth.

Croeso i unrhyw un i ymuno a’r côr neu i gyfrannu eitem unawdol neu mewn grŵp fel y myn. Cysylltwch â Handel ar 01558 824205/07773 337 317 neu drwy e-bost i handel@btinternet.com
____________________________________________________________________

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Taflen friffio i wirfoddolwyr: Tymor y ffliw 2015/16

Beth yw’r ffliw?

Mae’r ffliw yn salwch feirol heintus a chyffredin a gaiff ei ledu drwy beswch a thisian.

Nid yw’r ffliw yr un fath ag annwyd. Caiff ffliw ei achosi gan wahanol grŵp o firysau. Mae’r symptomau’n dueddol o fod yn fwy difrifol a byddant yn para’n hwy.

Gallwch ddal y ffliw ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond mae’n arbennig o gyffredin yn y gaeaf, a dyna pam y caiff ei adnabod hefyd fel y “ffliw tymhorol”.

Mae’r ffliw yn salwch feirol hynod o heintus. Mae’r symptomau’n ymddangos yn gyflym ac maent yn cynnwys gwres a chyhyrau poenus. Mae’n gwneud i chi deimlo’n rhy sâl i allu parhau â’ch gweithgareddau arferol.

Mae ffliw’n achosi i’ch tymheredd godi’n sydyn ac yn achosi pen tost a phoenau’n gyffredinol, blinder mawr a gwddf tost. Mae’n gallu golygu eich bod yn peswch, yn teimlo’n gyfoglyd neu’n colli eich chwant am fwyd hefyd.

Gall symptomau’r ffliw wneud i chi deimlo mor flinedig a sâl nes bod yn rhaid i chi aros yn y gwely a gorffwys nes eich bod yn teimlo’n well.

Mae cymhlethdodau, salwch difrifol a marwolaeth o ganlyniad i’r ffliw yn fwy tebygol ymysg pobl hŷn, menywod beichiog a’r sawl sydd â chyflyrau meddygol yn barod, yn enwedig clefyd cronig y llwybrau anadlu a chlefyd cardiaidd, a’r sawl y mae lefel eu himiwnedd yn isel.

Pam cael brechlyn y ffliw?

·         Mae’n lleihau’r risg y gallai’r sawl sydd heb gael eu brechu ddod i gysylltiad â’r haint.

·         Mae’n diogelu’r sawl sy’n cael y brechlyn.

·         Yn y DU amcangyfrifir bod oddeutu 3,000 i 4,000 o farwolaethau’n gysylltiedig â’r ffliw yn ystod tymor arferol. Mae’r ffigur hwn yn codi’n sylweddol yn ystod epidemig (Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2012)

·         Mae brechlyn y ffliw ar gael yn hawdd ac yn rhad ac am ddim o bractis eich meddyg teulu ac o rai fferyllfeydd lleol.

·         Mae’n bwysig iawn bod o leiaf 75% o’r bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf yn cael eu brechu. Mae hynny’n golygu y bydd unigolion nad ydynt yn gallu cael eu brechu hefyd yn elwa, e.e. babanod sy’n iau na 6 mis oed nad ydynt yn gallu cael y brechlyn, a phobl y gallai’r brechlyn fod yn niweidiol iddynt. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sydd ag un o’r cyfraddau isaf yng Nghymru o ran nifer y bobl sy’n cael brechlyn y ffliw (gweler y ffigurau isod).

 

Nifer y bobl a gafodd brechlyn y ffliw yn  2014/15

65 oed neu’n hŷn

Grwpiau sy’n wynebu’r risg fwyaf

Gofalwyr

Menywod beichiog

Cymru gyfan

68.0%

49.3%

53.4%

45.5%

Hywel Dda

64.9% *

46.2%

50.2%

42.9%

Ceredigion

59.9%

44.0%

52.2%

47.5%

Sir Gâr

67.0%

48.3%

53.2%

44.2%

Sir Benfro

65.7%

44.7%

46.1%

38.6%

  * Yr isaf yng Nghymru

Brechlyn y ffliw

Gan fod firysau’r ffliw yn newid o hyd, mae brechlyn y ffliw yn cynnwys gwahanol fathau o firws y ffliw bob blwyddyn (fel yr argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd). Dyna pam mae’n bwysig cael brechlyn y ffliw bob blwyddyn.

Mae’n bwysig cael brechlyn y ffliw’n gynnar cyn i’r ffliw ledaenu, oherwydd mae gwrthgyrff yn cymryd hyd at bythefnos i gyrraedd lefel lle maent yn diogelu unigolyn.

Mae brechlyn y ffliw ar gael yn rhad ac am ddim ar y GIG ar gyfer y grwpiau canlynol o bobl:

  • Oedolion 65 oed neu hŷn
  • Pobl sydd ag unrhyw rai o’r cyflyrau meddygol canlynol (6 mis oed neu’n hŷn)

Ø Clefyd cronig y llwybrau anadlu

Ø Clefyd cronig y galon

Ø Clefyd cronig yr arennau

Ø Clefyd cronig yr afu

Ø Clefyd cronig niwrolegol

Ø Diabetes

Ø Gwrthimiwnedd

Ø Asplenia / problemau’n ymwneud â’r ddueg (spleen)

·         Menywod beichiog

·         Gofalwyr

·         Plant sy’n ddwy neu’n dair oed a disgyblion sydd yn y dosbarth derbyn, ym mlwyddyn 1 neu flwyddyn 2 yn yr ysgol

·         Staff iechyd a gofal cymdeithasol

·         Ymatebwyr cyntaf cymunedol

·         Aelodau mudiadau gwirfoddol

·         Pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl neu gyfleusterau eraill lle rhoddir gofal tymor hir.

Mae brechlyn y ffliw ar gael o ddechrau mis Hydref bob blwyddyn. Os ydych yn credu bod angen y brechlyn arnoch, siaradwch â’ch meddyg teulu neu nyrs yn eich practis.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar y gwefannau canlynol:

·         Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/tudalen/75335

·www.curwchffliw.org

·         www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk neu ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47

Rhai camsyniadau am y ffliw

 

1. Mae’r ffliw yr un fath ag annwyd gwael

’Dyw hynny ddim yn wir! Mae dos gwael o’r ffliw yn llawer gwaeth nag annwyd gwael. Mae symptomau’r ffliw yn ymddangos yn gyflym ac maent yn gallu bod yn ddifrifol. Maent yn cynnwys gwres, teimlo’n oer, pen tost a chyhyrau poenus, yn ogystal â pheswch a gwddf tost. Felly mae’n debygol y byddwch yn treulio diwrnod neu ddau yn y gwely. Os byddwch yn cael cymhlethdodau a gaiff eu hachosi gan y ffliw, gallech fod yn sâl iawn a gallai fod yn rhaid i chi fynd i’r ysbyty.

2. Mae cael y brechlyn yn rhoi’r ffliw i chi

’Dyw hynny ddim yn wir. Mae brechlyn y ffliw sy’n cael ei roi fel pigiad i oedolion yn cynnwys firysau ffliw anweithredol, felly ni fydd yn gallu rhoi’r ffliw i chi. Efallai y bydd eich braich yn teimlo ychydig yn dost yn y man lle cawsoch y pigiad a bydd rhai pobl yn cael tymheredd ychydig yn uwch a chyhyrau poenus am rai diwrnodau ar ôl cael y brechlyn, ond mae unrhyw adweithiau eraill yn anarferol iawn.

Mae’r brechlyn i blant, sef chwistrelliad drwy’r trwyn, yn cynnwys firysau ffliw byw sydd wedi’u gwanhau, ac ni fyddant yn rhoi’r ffliw i’ch plentyn.

3. Ar ôl cael brechlyn y ffliw byddwch wedi’ch diogelu am byth

Na, ni fyddwch wedi’ch diogelu am byth. Gall y firysau sy’n achosi’r ffliw newid bob blwyddyn, felly mae angen brechiad arnoch bob blwyddyn sy’n cyfateb i’r firysau newydd. Fel rheol, mae’r brechiad yn diogelu pobl am gyfnod tymor y ffliw y flwyddyn honno.

4. Rwy’n feichiog, felly ni ddylwn gael brechiad rhag y ffliw oherwydd bydd yn effeithio ar fy mabi

Dylai pob menyw feichiog gael y brechlyn yn ddieithriad. Os ydych yn feichiog gallech fynd yn sâl iawn os byddwch yn cael y ffliw, a gallai hynny fod yn wael i’ch babi hefyd. Gall cael y brechiad hefyd ddiogelu eich babi rhag y ffliw ar ôl iddo gael ei eni ac yn ystod misoedd cyntaf ei fywyd.

5. Os wnes i golli’r cyfle i gael y brechiad ym mis Hydref, mae’n rhy hwyr i’w gael yn nes ymlaen yn y flwyddyn

Na, nid yw’n rhy hwyr. Mae’n well cael brechlyn y ffliw cyn gynted ag y bydd yn dod ar gael, ond mae bob amser yn werth cael brechiad cyn i’r ffliw ymddangos. Gan nad ydym yn gwybod pryd y bydd y ffliw yn taro, gorau po gyntaf y gallwch gael y brechlyn.

 

 

Mae Tîm Plismona Cymdogaeth Llandeilo yn y broses o lansio Cynllun Gwarchod Ffermydd newydd. Os ydych chi neu rywun i chi yn adnabod yn byw ar fferm yn ardal Llandeilo a fyddai’n hoffi ymuno â'r Cynllun, neu gael gwybod mwy, cysylltwch â PCSO 8095 Laos Lewis neu PCSO 8010 Roger Anthony yng Ngorsaf Heddlu Llandeilo drwy ffonio 101.

Prif amcanion Gwarchod Ffermydd yw lleihau cyfleoedd lleol i droseddu a fandaliaeth, i atgyfnerthu'r ysbryd cymunedol fel y gall pawb gyfrannu tuag at ddiogelu eu heiddo trwy gydweithredu a chyfathrebu, i gyflwyno systemau rhybudd cynnar mewn ffermio ac ardaloedd cefn gwlad, i wella llif gwybodaeth rhwng y cymunedau cefn gwlad a'r heddlu, ac i leihau potsio.

Mae llawer o fanteision i fod yn rhan o gynllun Gwarchod Ffermydd, ac mae'n syml i ymuno - dim ond gysylltu â'ch tîm plismona cymdogaeth leol drwy ffonio 101 a chewch wybodaeth am eich grŵp Gwarchod Ffermydd agosaf.
Cyfeiriad e-bost: louise.lewis8095@dyfed-powys.pnn.police.uk