Header Image for Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem
Covid-19 Gwybodaeth

COVID-19 GWYBODAETH LEOL - **BWYD A SIOPA**

Siop pop i fyny Salem

Dydd Llun a dydd Gwener - 5 y.p. tan 6 y.p. (Angel Inn Salem). 

Hwb Bwyd Ysgol Bro Dinefwr

Dydd Llun tan dydd Gwener to Friday, 9 y.b. tan 11.30 y.b. 

Angel Inn Salem

Rhif ffon: 01558 822982

Danfon bwyd arall:

Liliwen Herbs

Ffon: 07833 324207

Ebost: lucie@liliwenherbs.com

Facebook: https://www.facebook.com/liliwen.herbs.9

Gwili Cafe Llandeilo

Ffon: 01558 823236

Maryellens 139 Cafe and Bakery

Ffon: 01558 824078

Ffon caffi: 01558 823444

Facebook: https://www.facebook.com/maryellens139/

Wild & Rare

Ffon:07788 673418

Facebook: https://www.facebook.com/wildrare/ 

Dewi Roberts Llandeilo

Ffon: 01558 822566

Facebook: https://www.facebook.com/DewiRobertsButchers/ 

Castell Howell

Ffon: 01269 505919

Cothi Valley

Facebook: https://www.facebook.com/CothiValley/ 

Llandeilo The Works Garden Centre

Ffon: 01558 824238 neu 07960 565257

Facebook: https://www.facebook.com/worksgardencentre

____________________________________________________________

COVID-19 GWYBODAETH LEOL - **GWARCHOD**

Cyngor Sir Gar

Cynghorir pobl sydd â chyflyrau iechyd difrifol sy'n bodoli eisoes, sy'n golygu bod risg uchel iawn y byddant yn ddifrifol wael os cânt coronafeirws (COVID-19), i ddilyn y mesurau "gwarchod" er mwyn cadw'n ddiogel.

Mae hyn yn golygu aros gartref tan o leiaf 15 Mehefin 2020, a lleihau cyswllt â phobl eraill cymaint â phosibl er mwyn lleihau'r risg o fod yn agored i'r coronafeirws.

Bydd pawb yn y categori agored iawn i niwed hwn wedi derbyn llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, sy'n nodi'r camau mae'n rhaid iddynt gymryd i ddiogelu eu hiechyd. Gelwir y rhain yn fesurau "gwarchod".

Bydd trigolion Sir Gaerfyrddin hefyd yn derbyn llythyr oddi wrth y Cyngor a fydd yn cynnwys gwybodaeth a chyngor lleol. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i wneud yn siŵr bod cymorth ar gael yn lleol i bobl sy'n gwarchod eu hunain.

Efallai fod gennych deulu, ffrindiau neu gymdogion eisoes sy'n eich helpu drwy siopa am fwyd neu gasglu unrhyw feddyginiaethau y gallai fod eu hangen arnoch. Mae yna hefyd nifer o grwpiau cymunedol sy'n cynnig cymorth, ond cofiwch beidio â gadael neb i mewn i'ch cartref unrhyw bryd, ac mae'n rhaid i bobl aros o leiaf ddau fetr i ffwrdd oddi wrthych.

Os nad oes gennych unrhyw un a all helpu, rydym yma i sicrhau eich bod yn cael yr holl gymorth sydd ei angen arnoch. Gallwn drefnu fod parseli bwyd yn cael eu danfon yn syth i garreg eich drws, ac rydym yn gweithio gyda fferyllfeydd cymunedol i helpu i gyflenwi a threfnu dosbarthu meddyginiaethau lle bo angen.

Rydym hefyd mewn cysylltiad â nifer o grwpiau gwirfoddol sy'n gallu darparu gofal a chymorth i'r rheiny sydd efallai'n teimlo'n ynysig iawn.

Mae ein llinellau ffôn ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 8.30am a 6pm, felly ffoniwch 01267 234567. Gallwch hefyd anfon e-bost atom at galw@sirgar.gov.uk gyda'ch rhif ffôn os yw hynny'n well gennych, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

_______________________________________________________

COVID-19 GWYBODAETH LEOL - **GRANTIAU A CHYLLID**

Cyngor Sir Gar

Mewn ymateb i’r argyfwng COVID-19, mae nifer o gynlluniau wedi cael eu lansio i roi cymorth ariannol i helpu elusennau a grwpiau cymunedol / gwirfoddol i barhau i ddarparu gwasanaethau a chymorth y mae mawr angen amdano yn eu cymunedau. Hefyd mae cyllid ar gael i fusnesau a sefydliadau yr effeithiwyd arnynt mewn ffordd negyddol gan COVID-19. Rydym yn argymell eich bod hefyd yn ymweld â’u tudalen cymorth busnes a gwefan Busnes Cymru.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen hon pan fydd mwy o wybodaeth am gyllid ar gael.

____________________________________________________________

COVID-19 GWYBODAETH LEOL - **SGAMIAU**

Heddlu Dyfed-Powys - Neges 1

Pa mor aml ydych chi’n clywed - “Gwnânt fyth fy nhwyllo i” - neu “Rwy’n methu credu bod pobl mor dwp”

Mae troseddwyr yn defnyddio teilwra cymdeithasol er mwyn dylanwadu ar bobl neu eu twyllo i ddatgelu eu gwybodaeth bersonol.

Nid yw teilwra cymdeithasol yn dibynnu ar systemau neu dechnoleg. Yn hytrach, mae’n ecsbloetio seicoleg ddynol i ymddiried ym mhobl eraill. Mae troseddwyr yn gwybod bod gormod o amddiffyniadau diogelwch technegol mewn grym i hacio banciau a chwmnïoedd yn uniongyrchol. Gwelir bodau dynol fel y man gwan, ac maen nhw’n cael eu targedu.

Felly sut beth yw teilwra cymdeithasol?

Yn y bôn, tric hyder yw teilwra cymdeithasol ar gyfer ecsbloetio ffydd rhywun er mwyn cael arian yn uniongyrchol neu wybodaeth gyfrinachol er mwyn galluogi trosedd dilynol.

Bydd y parti twyllodrus yn esgus bod yn fusnes cyfreithlon, megis eich banc, ac yn dwyn perswâd arnoch i ddatgelu eich gwybodaeth bersonol neu symud arian o’ch cyfrif i un arall. Mae’n bosibl y bydd ganddynt rywfaint o’ch gwybodaeth bersonol, megis eich enw, cyfeiriad neu rif ffôn, sy’n gwneud iddynt ymddangos yn ddiffuant. Yn aml, bydd y cais yn ymddangos fel un brys. Mae hyn er mwyn eich twyllo i weithredu mor gyflym â phosibl, gan roi’r amser lleiaf ichi feddwl pa un ai a yw’n dwyllodrus ai peidio.

Mae mathau cyffredin o ymosodiadau teilwra cymdeithasol yn cynnwys twyll galwad ffôn, gwe-rwydo a thwyll neges destun. Cewch ragor o wybodaeth am fathau o dwyll fan hyn: https://bit.ly/2A5hp65

Sut alla i osgoi twyll teilwra cymdeithasol?

Os mai e-bost neu neges destun ydyw: edrychwch ar y sillafu. Yn aml, bydd camgymeriadau sillafu neu ramadegol mewn negeseuon twyllodrus.

A yw’r cynnig rhy dda i fod yn wir? Rydych chi’n gwybod yr ateb… os yw rhywbeth yn swnio'n rhy dda i fod yn wir, mae'n debyg ei fod.

Peidiwch â lawrlwytho unrhyw atodiadau na chlicio ar unrhyw ddolenni heblaw eich bod chi’n adnabod y ffynhonnell go iawn.

Gwnewch yn siŵr fod eich meddalwedd gwrthfirysau’n ddiweddar.

Os ydych chi’n derbyn rhywbeth annisgwyl, megis e-bost neu alwad ffôn yn gofyn am gyfrineiriau neu wybodaeth ariannol, mwy na thebyg mai twyll ydyw.

Gallwch bob amser galw’ch banc yn uniongyrchol ar y rhif sydd ar gefn eich cerdyn banc er mwyn cadarnhau unrhyw gais yr ydych wedi’i dderbyn.

STOPIO – HERIO – DIOGELU

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn credu’ch bod chi wedi dioddef twyll, adrodd wrthym amdano ar-lein ar https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/cysylltwch-a-ni/riportiwch-ar-lein/ , drwy anfon e-bost at contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu drwy alw 101.

Heddlu Dyfed-Powys - Neges 2

Nid yw troseddwyr wedi stopio gweithio yn ystod y cyfyngiadau symud - maen nhw’n gweithio’n ddoethach, dyna’r cyfan!

Byddwch yn wyliadwrus am e-byst a galwadau diwahoddiad gan dwyllwyr sy’n cynnig gwneud cais am gynlluniau neu grantiau gan y llywodraeth am dâl ymlaen llaw.

Twyllwyr yn targedu pobl gan ofyn iddynt am daliadau ymlaen llaw ar gyfer nwyddau, gwasanaethau neu arian nad ydynt yn derbyn yw twyll taliadau ymlaen llaw. Yn aml, mae’r twyllwyr hyn yn honni eu bod yn gweithredu ar ran Llywodraeth y DU. Dyma sut y maent yn twyllo pobl:

CAM 1

Bydd twyllwyr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol er mwyn llenwi ffurflen gais ar-lein â’ch gwybodaeth bersonol i wneud cais am y cynllun neu’r grant.

CAM 2

Ar ôl hynny, bydd y twyllwyr naill ai’n gwneud cais am y grant go iawn yn eich enw chi a threfnu bod yr arian yn cael ei dalu i gyfrif maen nhw wedi’i greu, neu fe fyddant yn cysylltu â chi eto i’ch llongyfarch ar gael eich derbyn ar gyfer y rhaglen grant, a gofyn ichi dalu’ch cyfraniad i’r cynllun.

Yn aml, byddant yn dweud wrthych am ddefnyddio cerdyn rhagdal i dalu’r cyfraniad hwn. Mae’r rhain yn debyg i gerdyn credyd neu ddebyd, ond yn hytrach na’u bod yn gysylltiedig â chyfrif banc, mae angen llwytho’r cardiau hyn ag arian cyn gwario.

CAM 3

Bydd y twyllwyr yn ailgysylltu â’r dioddefydd dros y ffôn neu drwy e-bost i ofyn am fanylion y cerdyn rhagdal fel eu bod nhw’n medru ychwanegu’ch cyfraniad at yr arian grant. Yn naturiol, nid yw’r twyllwyr byth yn talu’r arian grant yn ôl i chi, ac mae’n bosibl nad oedd yr arian yn bodoli yn y lle cyntaf. Mae’r arian sydd wedi’i lwytho i’r cerdyn gan y dioddefydd wedi’i ddwyn.

Ar hyn o bryd, rydym yn ymwybodol o achosion twyll sy’n ymwneud â chynlluniau talebau ffug ar gyfer prydau ysgol, gwobrau ariannol archfarchnad ffug, a cheisiadau grant. Yr un yw nod pob un ohonynt – dwyn eich arian.

I’ch helpu i osgoi dioddef twyll o’r fath, cofiwch STOPIO – HERIO – DIOGELU.

· Gwiriwch ddilysrwydd unrhyw gynnig bob amser – cofiwch, os yw'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mwy na thebyg ei fod yn gelwydd.

· Gwiriwch gefndir unrhyw gwmni sy’n cynnig eich helpu i wneud cais am arian neu grant. Gall hyd yn oed chwiliad syml ar Google arwain at ddod o hyd i wybodaeth bwysig am ddibynadwyedd cwmni.

· Yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud, byddwch yn fwy gwyliadwrus fyth wrth ateb e-byst neu alwadau ffôn, siopa ar-lein, neu wneud cais am grant / benthyciad, yn enwedig os ydynt yn codi’n annisgwyl.

· Mae troseddwyr yn dda am wneud i’r cynnig edrych yn ddilys, felly ailwiriwch bob amser er mwyn sicrhau bod y siop / cwmni / asiantaeth yn ddilys. Gwyliwch rhag camgymeriadau sillafu amlwg neu ramadeg gwael mewn unrhyw e-byst a dderbyniwch.

· Dylech bob amser gadarnhau bod y grant yr ydych yn cael eich annog i wneud cais amdano wir yn bodoli – galwch heibio i gov.cymru neu gov.uk am fanylion ynglŷn â’r grantiau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cofiwch – os wnewch chi adael i droseddwyr wneud cais am grant gan ddefnyddio gwybodaeth yr ydych wedi rhoi iddynt, mae’n bosibl na fydd modd ichi gael yr arian nôl.

Os ydych chi wedi dioddef twyll, rhowch wybod inni amdano. Medrwch wneud hyn ar-lein ar bit.ly/DPPReportOnline, drwy anfon e-bost at contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk neu drwy alw 101.

STOPIO – HERIO – DIOGELU

____________________________________________________________

COVID-19 GWYBODAETH LEOL - **TORIADAU PWER**

Ar-lein: https://www.westernpower.co.uk/power-cuts/report-a-power-cut/

Ffon: 105

Ffon: 0800 032 0311


Cefnogaeth coronafeirws arall:

Ffon: 0800 096 3080

Ebost: socialobligations@westernpower.co.uk